การจัดเตรียมผลงาน

การเตรียมบทความ
บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน มีความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4
ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความและขนาดตัวอักษรให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดก่อนที่จะอัพโหลดบทความเข้าสู่ระบบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการจัดงานพิจารณาต่อไป


การจัดพิมพ์บทความ Template[TH] Template[EN]

 • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ “นามสกุลไฟล์ doc หรือ docx”
 • ตั้งค่าพิมพ์บทความในกระดาษ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 (210 มม. x 297 มม.) หรือ (21 ซม. X 29.7 ซม.) หรือ (8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว)
 • ความยาวของบทความรวมทั้งหมด 8-10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว
 • ส่วนประกอบของบทความ ต้องมีทุกหัวข้อหลักตามที่กำหนดในบทความวิจัย โดยเรียงลำดับดังนี้
 • ชื่อเรื่องบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุ หน่วยงานที่สังกัด
 • เนื้อเรื่อง บทความวิจัย ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

ขั้นตอนการส่งบทความ
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการการได้โดย ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ตาม ขั้นตอนและวันเวลาที่กำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนบทความ

การพิจารณาบทความ
การพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews ) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณาจากงานประชุม

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอภาคบรรยาย

ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint และใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที ซี่งผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำเสนอ

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ 

การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน

ผู้ที่นำเสนอจัดเตรียมเอกสารโปสเตอร์แสดงผลงานของการวิจัย และบทสรุปผลการดำเนินงานการวิจัย ตำมรูปแบบที่กำหนด ผู้นำเสนอผลงานจะต้องดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์ 1 เรื่อง ผลงานวิจัย ต่อ 1 แผ่น โปสเตอร์ โดยองค์ประกอบของโปสเตอร์ ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  • ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ- สกุล ของคณะผู้วิจัยในโครงการ และหน่วยงำนที่สังกัด
  • บทนำ/บทคัดย่อ
  • วัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุปย่อ (ที่สอดคล้องกับงานวิจัย)
  • ผลการดำเนินการวิจัย และการอภิปรำยผล
  • แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ แนวทางการพัฒนาต่อยอดการวิจัย
  • กิตติกรรมประกำศ(ระบุแหล่งที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย)

  ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์

  • ขนาด 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
  • ขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 Points (font size)
  • ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตรหรือ 28 Points (font size)
  • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถนาเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เนื้อหำภาษาในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสาคัญ ควรกระชับชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพ เพื่อสื่อความหมายแทนข้อความเป็นต้น

  การติดตั้งโปสเตอร์

  ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ควรนำโปสเตอร์มาติดภายในวันที่กำหนด

  การนำเสนอผลงาน

  ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ผู้นำเสนอต้องยืนประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอ และตอบข้อซักถาม ในเวลาที่ผู้ทรงวุฒิพิจารณา