ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY
เลขที่ 27 ถนน อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096-1500

Map

Email

nims2023.fms@gmail.com