กติกาการนำเสนอในแต่ละห้อง

กติกาการนำเสนอในแต่ละห้อง

กติกาการนำเสนอในแต่ละห้อง แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาห้องออนไลน์ (Online) (สำหรับห้องนำเสนอที่ 1, 3 และ 6)

 1. ผู้นำเสนอที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดไม่สามารถเข้าร่วมการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้นำเสนอผลงานแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากวันนำเสนอท่านไม่มาเข้าร่วมใน session นั้น จะถือว่าท่านไม่ได้มานำเสนอบทความและพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม
 2. ผู้นำเสนอต้องเปลี่ยนชื่อ Zoom Account ให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้
  1. สำหรับห้องนำเสนอระดับชาติ: Zoom Account ให้อยู่ในรูปแบบ รหัสบทความ_ชื่อนามสกุล(ภาษาไทย) เช่น 22_การุณ กำจร
  1. สำหรับห้องนำเสนอระดับนานาชาติ: Zoom Account ให้อยู่ในรูปแบบ รหัสบทความ_ชื่อนามสกุล(ภาษาอังกฤษ) เช่น 22_Karun Kamchon
 3. ผู้นำเสนอจะต้องเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยดาวน์โหลด Background ประจำห้อง Zoom ได้ที่เว๊ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://nims2023.fms.uru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/auZoom-01-1-scaled.jpg
 4. ผู้นำเสนอจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในการประชุม
 5. ในวันนำเสนอ 30 มิถุนายน 2566 ผู้นำเสนอจะต้องเข้าห้องนำเสนอในเวลา 12.30 น.
 6. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอ ทั้งหมดรวม 15 นาที โดยแบ่งเป็น
  1. เวลาในการนำเสนอผลงาน ผลงานละ 10 นาที  โดยจะมีนาฬิกาเตือนที่หน้าจอเมื่อเหลือเวลา 2 นาที และเมื่อหมดเวลาการนำเสนอเจ้าหน้าที่จะปิดไมค์ผู้นำเสนอ
  1. เวลาในการตอบข้อซักถาม 5 นาที

กติกาห้องออนไซต์ (สำหรับห้องนำเสนอที่ 4 และ 5)

 1. ผู้นำเสนอที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดไม่สามารถเข้าร่วมการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้นำเสนอผลงานแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากวันนำเสนอท่านไม่มาเข้าร่วมใน session นั้น จะถือว่าท่านไม่ได้มานำเสนอบทความและพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม
 2. ในวันนำเสนอ 30 มิถุนายน 2566 ผู้นำเสนอจะต้องเข้าห้องนำเสนอในเวลา 12.30 น.
 3. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอ ทั้งหมดรวม 15 นาที โดยแบ่งเป็น
  1. เวลาในการนำเสนอผลงาน ผลงานละ 10 นาที  โดยจะมีการยกป้ายเตือนเมื่อเหลือเวลา 2 นาที และเมื่อหมดเวลาการนำเสนอ
  1. เวลาในการตอบข้อซักถาม 5 นาที

กติกาห้อง hybrid (สำหรับห้องนำเสนอที่ 2)

สำหรับผู้นำเสนอแบบออนไลน์

 1. ผู้นำเสนอห้องนำเสนอระดับนานาชาติ ต้องเปลี่ยนชื่อ Zoom Account ให้อยู่ในรูปแบบ รหัสบทความ_ชื่อนามสกุล(ภาษาอังกฤษ) เช่น 22_Karun Kamchon
 2. ผู้นำเสนอจะต้องเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยดาวน์โหลด Background ประจำห้อง Zoom ได้ที่เว๊ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://nims2023.fms.uru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/auZoom-01-1-scaled.jpg
 3. ผู้นำเสนอจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในการประชุม
 4. ในวันนำเสนอ 30 มิถุนายน 2566 ผู้นำเสนอจะต้องเข้าห้องนำเสนอในเวลา 12.30 น.
 5. ผู้นำเสนอที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดไม่สามารถเข้าร่วมการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้นำเสนอผลงานแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากวันนำเสนอท่านไม่มาเข้าร่วมใน session นั้น จะถือว่าท่านไม่ได้มานำเสนอบทความและพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม
 6. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอ ทั้งหมดรวม 15 นาที โดยแบ่งเป็น
  1. เวลาในการนำเสนอผลงาน ผลงานละ 10 นาที  โดยจะมีนาฬิกาเตือนที่หน้าจอเมื่อเหลือเวลา 2 นาที และเมื่อหมดเวลาการนำเสนอเจ้าหน้าที่จะปิดไมค์ผู้นำเสนอ
  1. เวลาในการตอบข้อซักถาม 5 นาที

สำหรับผู้นำเสนอแบบออนไซต์

 1. ผู้นำเสนอที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดไม่สามารถเข้าร่วมการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้นำเสนอผลงานแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากวันนำเสนอท่านไม่มาเข้าร่วมใน session นั้น จะถือว่าท่านไม่ได้มานำเสนอบทความและพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม
 2. ในวันนำเสนอ 30 มิถุนายน 2566 ผู้นำเสนอจะต้องเข้าห้องนำเสนอในเวลา 12.30 น.
 3. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอ ทั้งหมดรวม 15 นาที โดยแบ่งเป็น
  1. เวลาในการนำเสนอผลงาน ผลงานละ 10 นาที  โดยจะมีการยกป้ายเตือนเมื่อเหลือเวลา 2 นาที และเมื่อหมดเวลาการนำเสนอ
  1. เวลาในการตอบข้อซักถาม 5 นาที