แจ้งโอนเงิน

ฟอร์มแจ้งโอนเงิน


  ชื่อบัญชีธนาคารที่โอนเข้า นางสินีนาถ วิกรมประสิทธิ และ นส.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ และ นส.ตุลาพร จันทร์กวี สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภทบัญชี
  ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 662-3-33679-6  This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.

  รายการธนาคาร Shortcocde :

  ธนาคาร ชื่อบัญชี
  กรุงไทย
  กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  อัตราค่าลงทะเบียน

  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

  ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายการนำเสนอภาคโปสเตอร์เข้าร่วมการประชุมวิชากา
  อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2,5002,000400
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี1,0005000
  บุคคลทั่วไป400
  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

  ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
  อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา3,000400
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี2,5000
  บุคคลทั่วไป400
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5