การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2023  BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023

BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

proceeding

รายละเอียดของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ (proceeding) งาน

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023

BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

[Download]

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5

ภาพพิธีเปิดช่วงเช้า
  ภาพพิธีเปิดช่วงเช้า

กิจกรรมการนำเสนอบทความช่วงบ่าย
กิจกรรมการนำเสนอบทความช่วงบ่าย

 

กำหนดการการนำเสนอแต่ละห้อง และกำหนดการทดสอบระบบ สำหรับห้องนำเสนอแบบ On-line

โดยผู้จัดงานขอทำการซักซ้อมก่อนการนำเสนอดังนี้

ผู้นำเสนอต้องจะต้องเตรียมไฟล์ที่จะใช้ในการนำเสนอ เช่น power point (save เป็น pdf), คลิปวีดิโอ หรือไฟล์อื่นๆ และจัดส่งให้ทางผู้จัดภายในวันที่ 28 มิ.ย.66 ก่อนเวลา 15.00 น. ผ่านระบบ E-mail

nims2023.fms@gmail.com (ตั้งชื่อไฟล์เป็น รหัสบทความ เช่น 22.pdf, 22.pptx)

เพื่อทดสอบระบบการ Share Screen และระบบเสียง

(โดยแยกตามห้องสำหรับห้อง online และห้อง hybrid เหมือนวันจริง ห้อง onsite ไม่จำเป็นต้องทดสอบระบบ) โดยจะซักซ้อมในวันที่ 29 มิ.ย.66 เวลา 13:00-14:00 ตามประกาศในกำหนดการ

และเลือกใช้ wallpaper zoom ตามที่ผู้จัดงานกำหนด

สามารถกดดูได้ที่ลิงค์นี้

ห้องposter ณ อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 1

กำหนดการประชุมวิชาการ

กำหนดการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 : การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

Template สำหรับใช้ในการทำ PPT

  • Template International (ระดับนานาชาติ)
  •  

(Download)

  • Template National (ระดับชาติ)

  • (Download)

 

Background Zoom

Background ที่จะใช้สำหรับการนำเสนอแบบ On-line

แผนผังการจัดงาน

แสดงแผนผังการจัดงาน

การนำทาง https://goo.gl/maps/iDTstHtyyAxarFzE6

กลุ่มสาขาการประชุมวิชาการ

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/อีคอมเมิร์ซ

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและและการบริการ

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8

นิเทศศาสตร์ สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

วิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

 

กำหนดการประชุม UPDATE

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

กำหนดการประชุม ระยะเวลา
วันเปิด/ปิดรับบทความ  บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์  วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 15 มิถุนายน 2566
วันประกาศผลการพิจารณา วันที่ 25 มิถุนายน 2566
วันการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ การเสนอภาคบรรยาย การนำเสนอภาคโปสเตอร์ เข้าร่วมการประชุมวิชากา

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,500 2,000 400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,000 500 0
บุคคลทั่วไป 400

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ การเสนอภาคบรรยาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3,000 400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,500 0
บุคคลทั่วไป 400

 

ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ