สำหรับผู้ร่วมการประชุม  หมายเหตุ ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมการประชุมเท่านั้น(ผู้ที่นำเสนอไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก)

  แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม

  ราคา

  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

  ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการราคา
  อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  400 บาท
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี0
  บุคคลทั่วไป400 บาท
  อัตราค่าลงทะเบียน