กำหนดการงานประชุม

ประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 : การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

sc-nims