กำหนดการประชุม

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

กำหนดการประชุม
ระยะเวลา
วันเปิด/ปิดรับบทความ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขวันที่ 15 มิถุนายน 2566
วันประกาศผลการพิจารณาวันที่ 25 มิถุนายน 2566
วันการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5วันที่ 30 มิถุนายน 2566
กำหนดการประชุม