อัตราค่าลงทะเบียน

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายการนำเสนอภาคโปสเตอร์เข้าร่วมการประชุมวิชากา

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,5002,000400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี1,0005000
บุคคลทั่วไป400

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอการเสนอภาคบรรยายเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา3,000400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี2,5000
บุคคลทั่วไป400