กลุ่มสาขาการประชุมวิชาการ

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ธุรกิจระหว่างประเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/อีคอมเมิร์ซ
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและและการบริการ
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
นิเทศศาสตร์สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
วิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่