คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.นุสรา แส่งอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการที่ปรึกษา