กำหนดการการนำเสนอแต่ละห้อง

กำหนดการการนำเสนอแต่ละห้อง

ระดับการนำเสนอกำหนดการการนำเสนอแต่ละห้อง

ห้องที่ 1 FMS308 : Inter_Online (Bus+Econ)

room1

ห้องที่ 2 FMS309 : Inter_Hybrid (Edication)

room2a

ห้องที่ 3 FMS311 : Nation_Online

room3

ห้องที่ 4 FMS312 : Nation_Onsite

room4

ห้องที่ 5 FMS313 : ป.ตรี_Onsite

room5

ห้องที่ 6 FMS314 : ป.ตรี_Online

room6

สรุปกำหนดนำเสนอภาคบรรยายทุกห้องและภาคโปสเตอร์

poster3

66-06-21oralposter_1730น