การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2023  BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023

BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

 

กลุ่มสาขาการประชุมวิชาการ

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/อีคอมเมิร์ซ

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและและการบริการ

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8

นิเทศศาสตร์ สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

วิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

 

กำหนดการประชุม UPDATE

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

กำหนดการประชุม ระยะเวลา
วันเปิด/ปิดรับบทความ  บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์  วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 15 มิถุนายน 2566
วันประกาศผลการพิจารณา วันที่ 25 มิถุนายน 2566
วันการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ การเสนอภาคบรรยาย การนำเสนอภาคโปสเตอร์ เข้าร่วมการประชุมวิชากา

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2,500 2,000 400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,000 500 0
บุคคลทั่วไป 400

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ การเสนอภาคบรรยาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3,000 400
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,500 0
บุคคลทั่วไป 400

 

ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ